• Šiella .no
  • Category BLOGG, Likestilling og velferd

«Jeg ønsker meg en app på mobilen der jeg med enkelthet kan kommunisere med
Sametinget og andre instanser når jeg skal melde tilbake om ting jeg mener ikke fungerer
godt nok. Skal Sametinget være en vaktbikkje for våre rettigheter må kommunikasjonen
mellom Sametinget og den samiske brukeren bli enklere og mer direkte»
– Ulrika Louisa Snowdon, Šiellas 2.kandidat i Vesthavet
Vi lever i en digital hverdag og disse digitale mulighetene må Sametinget bli flinkere til å
utnytte i sin kontakt med det samiske samfunnet.
I dag, som også tidligere, opplever f.eks. foreldre at deres barn ikke får det skoletilbudet
de har rett på og vi ser ofte eksempler på at samiskspråklige barnehagetilbud blir utvannet
med norsk som hverdagsspråk i barnehagen. Pasienter som ikke får benytte sitt morsmål i
møte med helsevesenet og samiske barn under barnevernets omsorg som blir frarøvet
både sitt språk og kulturbakgrunn er dessverre hverdagskost i dagens Norge. Listen på
underoppfylte rettigheter er lang men det oppleves både som vanskelig og byråkratisk å
klage på slike rettighetsbrudd for den samiske brukeren.
«Jeg ønsker meg en app på mobilen der jeg med enkelthet kan kommunisere med
Sametinget og andre instanser når jeg skal melde tilbake om ting jeg mener ikke fungerer
godt nok. Skal Sametinget være en vaktbikkje for våre rettigheter må kommunikasjonen
mellom Sametinget og den samiske brukeren bli enklere og mer direkte» sier Ulrika Louisa
Snowdon, Šiellas 2.kandidat i Vesthavet
Regjeringen har nedsatt et digitaliseringsråd som blant annet skal se på hvordan offentlige
virksomheter kan forbedre sin kommunikasjon med samfunnet. Samer er bosatt spredt
over lange avstander og digitale løsninger vil lette kommunikasjonen, også overfor
rettigheter vi samer har.
«I dag foregår mye av kommunikasjonen digital og min generasjon er vant til å bruke
digitale løsninger. Det er på tide at også Sametinget bruker digitale verktøyer i sin
kommunikasjon med det samiske samfunnet. Sametinget må lage en app som vi kan laste
ned på mobilen, der vi med enkelthet kan kommunisere med Sametinget.» avslutter Ulrika
Snowdon.
Kontaktinfo:
Ulrika Louisa Snowdon
Šiellas 2.kandidat i Vesthavet
mail: ullalouisa@hotmail.com
mob: 977 60 174