> Loga teavstta sámegillii

Samene er ett folk bosatt i 4 nasjonalstater, Norge, Sverige, Finland og Russland, og i kraft av å være ett folk har samene selvbestemmelse. Samisk selvbestemmelse skal samsvare med internasjonale konvensjoner og deklarasjoner og utvikles gjennom Sametinget, selvstyreordninger og reelle forhandlinger mellom det samiske samfunnet og myndighetene. Sametinget er et verktøy for å oppnå, utvikle og utøve samisk selvbestemmelse, medbestemmelse og innflytelse.
Samene skal ha selvbestemmelse på utviklingen av samisk språk, kultur og samfunnsliv og ha reell medbestemmelse på alle politiske og administrative tiltak som berører samisk språk, kultur og samfunnsliv. For å oppnå dette skal vi arbeide for å inkorporere ILO 169 og FNs Urfolksdeklarasjon i norsk lovgivning og bruke konsultasjonsordningen slik at berørte samiske interesserte og rettighetshavere oppnår reell forhandlingsposisjon med myndighetene.

Siella stiller til sametingsvalg på grunnverdiene likeverdighet, mangfoldighet og inkludering. Vi skal være samenes talerør opp mot myndighetene og vi skal legge til rette for at minoritetene blir hørt i og utenfor Sápmi. Også internt i Sápmi må det tilrettelegges for at minoritetsstemmene høres og vektlegges.

Siella skal være et samepolitisk parti som inkluderer og gjør den samiske storfamilien større og sterkere. Vårt grunnsyn er å løfte frem de svakeste og skape rammer for likeverdige utvikling. Vår stemme skal brukes til å fremme rettferdighet og humanistiske verdier.

Siellas syn på bruk og forvaltning av naturressursene vil vi være sterkt påvirket av evighetsperspektiv, førevare-prinsippet og vern av den svakeste parts interesser. Vårt syn på individets rett til lære og bruke samiske språk samt utøve samisk kultur er basert på menneskets selvklarte rett til å bli kjent med egen kulturarv og utøve egen kultur, uavhengig av bosted.

Sametinget skal være et folkevalgt organ for og av samer. Sametingets valgmanntall er forbeholdt samiske kulturbærere som er interessert i å delta i det samiske demokratiet.

For å styrke det samiske demokratiet må også det sivile samiske samfunnet styrkes gjennom involvering og egen virksomhet. Et sunt demokrati trenger både Sametinget som bauta i demokratiet og sterke meiningsbærende sivile samiske samfunn rundt. Vår oppgave er å bygge demokratiet videre slik at det inkluderer også de svakestes stemmer.

Vi vil utvikle Sametinget til å være enda mer åpen om sin virksomhet og i større grad inkludere det samiske samfunnet prosesser som føres mellom Sametinget og myndighetene. Vi vil legge til rette for flere debatter i det samiske samfunnet og ha en plenumssamling årlig ute i Sápmi. Ved hjelp av digitale løsninger skal samiske velgere få kunne spørre sametingets representanter direkte spørsmål og fagkomiteene skal på årlige reiser i Sápmi.

Sametingets røst skal styrkes ved tydelige budskaper og tilstedeværelse i prosesser som berører samene i ulik grad og involvering av de sivile samiske samfunnene. Vi skal være en klar stemme for toleranse uavhengig av etnisitet, seksualitet, religiøs og kulturell tilhørighet, også ute i storsamfunnet.

 

Šiella vuođđooainnut

Sápmelaččat leat okta álbmot njealji riikkas, Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas, ja oktan álbmogiin lea sápmelaččain iešmearrideapmi. Sámi iešmearrideapmi galgá vuhtiiváldit riikkaidgaskasaš konvenšuvnnaid ja deklarašuvnnaid, maid Sámediggi, iešstivrenortnegat ja šiehtadallamat gaskal sámi servodaga ja eiseválddit ovttas ráhkadit. Sámediggi lea reaidu mainna olaha, ovddida ja doaimmaha sámi iešmearrideami, mielmearrideami ja váikkuhanválddi.

Sápmelaččain galgá leat iešmearrideapmi ovddidit sámegiela, kultuvrra ja servodateallima, ja galgá leat duohta mielmearrideapmi buot politihkalaš ja hálddahuslaš doaibmabijuide mat guoskkahit daid. Vai dan galgat olahit, de áigut bargat dan ala ahte ovttastahttit ILO 169 soahpamuša ja ON Eamiálbmotdeklarašuvnna Norgga láhkii. Dasa lassin áigut geavahit konsultašuvdnaortnega nu ahte buot bealálaččat ja vuoigatvuođalaččat olahit duohta šiehtadallansajádaga eiseválddiiguin.

Šiella cegge listu sámediggeválgii olmmošvuoigatvuođaid, ovttaárvosašvuođa, máŋggabealatvuođa, árvvolašvuođa, friddjavuođa ja searvadahttima vuođđoárvvuid ektui. Mii áigut leat sápmelaččaid jietna eiseválddiid ektui ja áigut láhčit dili vai unnitlohkoálbmogat gullojit sihke siskkobealde ja olggobealde Sámi. Maiddái Sámis fertet láhčit dili vai unnitlohkoálbmoga jienat gullojit ja vuhtiiváldojit.

Šiella galgá leat sámepolitihkalaš bellodat mii fátmmasta ja dahká sámi stuorabearraša stuoribun ja gievrrabun. Min vuođđooaidnu lea loktet daid heajumusaid oidnosii ja ráhkadit rámmaid ovttaárvosaš ovdáneapmái. Min jietna galgá ovddidit vuoiggalašvuođa ja olmmošlaš árvvuid.

Šiela oaidnu dasa movt geavahit ja hálddašit luondduresurssaid váikkuha sakka agibeaivviperspektiiva, várrugasprinsihppa ja suddjet daid heajumus bealálaččaid beroštumiid. Mii oaivvildit juohkehaččas leat rievtti oahppat ja geavahit sámegiela ja doaimmahit sámi kultuvrra lea vuođđuduvvon olmmošlaš diehttelas riektái, go galgá oahpásmuvvat iežas kulturárbái ja doaimmahit iežas kultuvrra, beroškeahttá gos riikkas oroš.

Sámediggi galgá leat álbmotválljejuvvon orgána sápmelaččaid várás. Sámedikki jienastuslohku lea várrejuvvon sápmelaš kulturguddiide geat beroštit oasálastit sámi demokratiijas.  Go galgá nannet sámi demokratiija, de ferte maiddái siviila sámi servodat nannejuvvot fátmmastemiin ja sierra doaibmamin. Dearvvašlaš demokratiija dárbbaša sihke nanu Sámedikki demokratiijas ja nanu oaivilguoddi siviila sámi servodaga birrasis. Min bargu šaddá hukset demokratiija ain eambbo vai dat fátmmasta maiddái daid heajumusaid jienaid.

Mii áigut ovddidit Sámedikki šaddat ain eambbo rabasin doaimmaidis ektui ja eambbo fátmmastit sámi servodaga proseassaide, mat dahkkojit gaskal Sámedikki ja eiseválddiid. Mii áigut láhčit dili eambbo ságastallamiidda sámi servodagas ja oaččuhit ovtta dievasčoahkkima jahkásaččat báikkálaččat Sámis. Digitála čovdosat gulahallama várás gaskal Sámedikki ja sámi servodaga galget ovddiduvvot ja fágalávdegottit galget leat eambbo oidnosis Sámis.

Sápmelaččaid cealkinfriddjavuohta galgá sihkkarasttot go doarjut sámi mediijaid dárbbuid.

Sámedikki jietna galgá nannejuvvot go ovdanbuktet čielga dieđuid ja go leat mielde proseassain mat váikkuhit sápmelaččaide iešguđet ládje ja go fátmmastit siviila sámi servodagaid. Mii áigut leat čielga jietnan dohkkehit sorjjasmeahttumiid čearddalašvuođa, seksualitehta, osku ja kultuvrralaš gullevašvuhtii, maiddái stuora servodagas.